GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE KENNISGEVING


AXA PARTNERS WERELDWIJDE CARRIÈREWEBSITE 
JURIDISCHE INFORMATIE & GEBRUIKSVOORWAARDEN
Laatst bijgewerkt :
 
18 augustus 2020


Welkom op de AXA PARTNERS WERELDWIJDE CARRIÈREWEBSITE beschikbaar op axapartners.com/carrières (hierna de "Website")! Door verbinding te maken met onze Website geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en zonder beperking of voorbehoud hebt aanvaard.
Deze Website is de officiële carrièrewebsite die beschikbaar wordt gesteld aan externe kandidaten die meer informatie willen over de carrièregebieden binnen de entiteiten van AXA Partners en/of willen solliciteren voor vacatures binnen de entiteiten van AXA Partners.
Als u:
  • al een werknemer van de AXA Group, kunt u solliciteren via het intranet van uw entiteit;
  • geïnteresseerd bent in andere vacatures van de AXA Group, ga dan naar https://www.axa.com/en/careers.
Houd er rekening mee dat dergelijke andere websites van de AXA Group onderworpen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden en een ander beleid, ook inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Het bedrijf dat deze website publiceert is AXA Partners Holding SA (hierna "AXA Partners"). “AXA Partners Group" wordt op deze Website soms gemakshalve gebruikt, waarbij meestal wordt verwezen naar AXA Partners Holding S.A. (de holding) en haar dochterondernemingen en filialen.
Het gebruik van de woorden "wij", "ons" en "onze" wordt gebruikt om te verwijzen naar AXA Partners of een entiteit van AXA Partners in het algemeen of naar degenen die voor hen werken en "u" of "uw" of "gebruiker" verwijst naar de u wanneer u deze website gebruikt of solliciteert voor een vacature op deze Website.
AXA Partners behoudt zich het recht voor om de inhoud en de kenmerken van de Website (inclusief deze gebruiksvoorwaarden) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

1. JURIDISCHE INFORMATIE:

De website "AXA Partners Careers" wordt gepubliceerd door: 
AXA Partners Holding SA

Een "naamloze vennootschap" opgericht naar Frans recht met een maatschappelijk kapitaal van € 191.951.640,00, ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder nummer 410 011 209. 
6 rue André Gide
92320 Châtillon
Frankrijk 
Tel.:  +33 0155 924 000
Btw-nummer: FR16410011209
Directeur publicatie 
Gilbert Chahine - Chief Executive Officer
Hosting Provider:
Amazone Web Services (Ierland). Greenhills Road, Tymon North, Dublin, Ierland.

2. TOEGANG

De informatie op deze Website wordt "zoals deze is" strikt voor informatieve doelen verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, en houdt geen enkele juridische verbintenis of impliciete of expliciete contractuele overeenkomst in vanwege AXA Partners. 

De toegang tot de diensten op deze Website kan onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire beperkingen in uw land. U bent verantwoordelijk om na te gaan of u volgens uw juridische en/of fiscale status mag intekenen op de producten en/of diensten die op de Website worden voorgesteld, voor u verdergaat op deze Website. AXA wijst alle aansprakelijkheid af indien u enige beperkingen of een verbod die op u van toepassing zijn, zou overtreden. 

De toegang tot de Website is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van de Website, zoals de kosten voor het telecommunicatienetwerk of internetkosten, vallen echter voor uw rekening, conform de voorwaarden die uw internetprovider en/of uw telecomoperator heeft bepaald. 

AXA Partners wijst elke aansprakelijkheid af voor enige vertraging, weglating of onjuistheid die zich zouden voordoen als gevolg van elektronische communicatiesystemen.

3.GEBRUIKERSACCOUNT 


Voor sommige functies op de Website moet u mogelijk een Gebruikersaccount aanmaken. U bent volledig verantwoordelijk om uw accountgegevens vertrouwelijk te houden, meer bepaald uw login en paswoord en alle handelingen die met de account worden uitgevoerd. 

U bent verantwoordelijk voor uw eigen activiteit die u onderneemt met behulp van uw account of via uw account. Voor de veiligheid vragen wij u niet hetzelfde paswoord te gebruiken bij toepassingen van derden.

Het is niet toegestaan het account te gebruiken voor de noden of in naam van een derde partij.

U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen (recruit.data.request@partners.axa) in geval van niet toegestaan gebruik van uw account en/of uw paswoord of in geval van een inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de schade die AXA Partners of een andere gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik, door uw eigen bedoelingen of nalatigheid, van uw login, paswoord of account door iemand anders. 

4.PRIVACYBELEID & COOKIEBELEID

Voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens op de Website verwijzen wij u naar ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

5.HYPERLINKS

Het plaatsen van hyperlinks naar de Website is onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van AXA Partners.

De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Het feit dat er hyperlinks tussen de Website en websites van derde partijen bestaan, betekent geenszins dat AXA Partners akkoord gaat met de inhoud van dergelijke websites van derde partijen. Elke toegang tot en het gebruik van dergelijke websites van derde partijen gebeurt op eigen risico en onder uw verantwoordelijkheid en AXA Partners Group kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.  

6.WETGEVING OP HET COPYRIGHT

Deze Website en de elementen ervan, afzonderlijk of in hun geheel, in het bijzonder maar niet beperkt tot:
  • vorm van de Website (boomstructuur, lay-out, ontwerp, knusse vormgeving...);
  • inhoud (handelsmerk, teksten, afbeeldingen, illustraties, muziek, geluiden...);
  • databases,
vallen onder de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van het auteursrecht en het merkrecht. 

Deze elementen zijn uitsluitend eigendom van AXA Partners en haar externe licentiegevers.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave, wijziging, reproductie, aanpassing of vervorming van de volledige of een deel van de Website of de inhoud ervan, door welk proces dan ook, en op welk medium dan ook, kan, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door AXA Partners, een inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten vormen.

AXA Partners verbiedt ook uitdrukkelijk elk hergebruik, elke reproductie of elke extractie van zaken uit eender welke database die beschikbaar is op de Website. U blijft aansprakelijk voor elk ongeoorloofd hergebruik, reproductie of extractie die u doet.

De naam "AXA" en "AXA Partners" en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van de AXA Group. De handelsmerken, dienstmerken en logo's in de informatiediensten van AXA en/of op de Website van andere entiteiten van de AXA Group zijn eigendom van de entiteit in kwestie van de AXA Group. Het is strikt verboden om de naam "AXA" en/of zijn logo's, alleen of in combinatie, te gebruiken of te reproduceren, in welke hoedanigheid ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AXA.

Als u de inhoud van de website wil gebruiken (tekst, beeld, enz.), dient u van tevoren uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AXA Partners te krijgen.

Het niet naleven van de bepalingen van dit artikel kan een inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten of oneerlijke concurrentie vormen, wat kan resulteren in burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

7.GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U mag de Website of de inhoud ervan niet gebruiken voor een oneigenlijk doel of een doel dat verboden is door deze gebruiksvoorwaarden, noch mag u enige illegale activiteit of andere activiteit aanmoedigen die de rechten van de AXA Group of van derden schendt.

Het is niet toegestaan mechanismen, programma's, algoritmen of andere automatische methoden te gebruiken om toegang te krijgen tot een onderdeel van de Website, deze te verkrijgen, te kopiëren of te controleren, noch de navigatiestructuur of de presentatie van de Website te reproduceren of te omzeilen om gegevens, documenten of informatie te krijgen. U kunt enkel gegevens, documenten of informatie van de Website extraheren en/of hergebruiken mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen.

U mag niet proberen om op onrechtmatige wijze toegang te krijgen tot een onderdeel of functionaliteit van de Website, noch om toegang te krijgen tot een ander systeem of verbonden netwerk met de Website, noch tot de diensten die op de Website worden aangeboden, door te hacken of andere onrechtmatige middelen te gebruiken.

U mag niet proberen de kwetsbaarheid van de Website of van een met de Website verbonden netwerk te analyseren of te testen, noch de beveiligings- en authenticatiemaatregelen schenden die op deze Website of de met deze Website verbonden netwerken zijn geïmplementeerd. U bent niet bevoegd om informatie over andere Gebruikers of klanten van de AXA Group te bevragen of te traceren, zeker niet over alle gebruikersaccounts die niet van u zijn, of die op uw initiatief zijn opgezet, noch om de Website of de diensten of de informatie die op de Website beschikbaar zijn, op eender welke manier te exploiteren met als doel dergelijke informatie, in het bijzonder persoonsgegevens of andere gegevens dan uw eigen gegevens, zoals deze op de Website worden weergegeven, bekend te maken.

U stemt ermee in geen actie te ondernemen die een onnodige of onredelijke belasting vormt voor de infrastructuur van de Website, de systemen of de netwerken van de AXA Partners Group of enig netwerk dat verbonden is met de website of de AXA Partners Group.

U gaat ermee akkoord geen enkel mechanisme of software te gebruiken om de goede werking van de Website of een transactie op de Website of het gebruik van de Website door een ander persoon te verstoren of te proberen te verstoren.

U zult niet proberen de headers te beschadigen of de identificerende informatie op een of andere manier te manipuleren, om de oorsprong van het bericht of van een informatie die via de website naar AXA Partners wordt gestuurd, of een dienst die door de website wordt aangeboden, te maskeren. U mag enkel in uw eigen naam handelen en kunt niet beweren of doen alsof u iemand anders bent of iemand anders (een natuurlijke of rechtspersoon) vertegenwoordigen.

AXA Partners behoudt zich het recht voor om te allen tijde het gebruik van deze Website tijdelijk of permanent te wijzigen of op te schorten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze wijzigingen, opschortingen of onderbrekingen. 

AXA Partners is ook niet aansprakelijk voor enige onderbreking of storing tijdens uw gebruik van de Website, wanneer deze het gevolg is van een stroomstoring, onderbreking van de telefoonlijn en/of het internet of -storing of in het geval van enige andere schadelijke gebeurtenis die buiten de controle van AXA Partners valt.

8.TECHNISCHE INFORMATIE

AXA Partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die buiten zijn controle vallen en de daaruit voortvloeiende schade die kan worden geleden door uw technische omgeving, inclusief computers, software, netwerkapparatuur of enig ander materiaal voor toegang tot en gebruik van de Website en/of de informatie hierin opgenomen.

De vertrouwelijkheid van de correspondentie op het netwerk kan niet worden gegarandeerd en u bent verantwoordelijk om alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

U gaat ermee akkoord de AXA Partners Group te vergoeden en te vrijwaren van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot verliezen of klachten van derde partijen, als gevolg van of in verband met uw gebruik van de Website.

9.GEEN GARANTIE

AXA Partners streeft ernaar deze website up-to-date te houden. De informatie op deze Website wordt echter verstrekt "zoals deze is" zonder enige garantie.  AXA Partners garandeert in het bijzonder niet de juistheid, volledigheid of geldigheid van de informatie die op deze Website wordt weergegeven op welke manier ook.

Bovendien is de AXA Partners Group, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geenszins aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolg, die voortvloeit uit uw bezoek aan de Website of die gelinkt is aan een dergelijk bezoek, in het bijzonder, en zonder beperking, voor winstderving, onderbreking van de activiteiten, verlies van software of gegevens, imagoverlies.

10. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

De Website en de inhoud vallen onder Frans recht, onder voorbehoud van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat van toepassing is op de Gebruiker. Alle geschillen met betrekking tot de Website zijn onderworpen aan de Franse rechtbanken.

11.FOTOCREDITS

© AXA Brand Hub
© Shutterstock
© Getty Images
© Unsplash.com