1. PRIVACYBELEID


AXA PARTNERS CARRIÈREWEBSITE WERELDWIJD PRIVACYBELEID
Laatst bijgewerkte: 29/01/2021


De AXA Partners Group respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens die zij behandelen, worden verwerkt conform de beste praktijken op het gebied van vertrouwelijkheid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer bepaald de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 2016/679 (AVG), wanneer u de website gebruikt op www.careers.axapartners.com   en wanneer u zich inschrijft op de website of wanneer u solliciteert voor een vacature op deze website.
In dit kader betekent Persoonsgegevens alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene; een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, meer bepaald aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of aan de hand van een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
In het kader van dit Privacybeleid wordt U als betrokkene hierna aangeduid als "U", "Uw” 

Disclaimer - Wij waarschuwen U voor de communicatie en het uploaden van informatie:
U bent op de hoogte en weet dat: (i) de informatie, berichten en alle bijlagen (hierna "de informatie") die door U in de tool worden geüpload, onder Uw verantwoordelijkheid vallen en uitsluitend bestemd zijn voor het rekruteringsbeheer van Uw sollicitatie(s) en (ii) deze tool niet bestemd is voor een ander doel.

Het doel van dit Privacybeleid is om U te informeren over de verwerking van Uw persoonsgegevens die op U van toepassing is of kan zijn.
Treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van Uw persoonsgegevens (d.w.z. bepaalt het doel en de wijze van de verwerking van Uw gegevens):

 • AXA Partners Holding SA, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel op 6 rue André Gide, 92320 Châtillon, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 410 011 209, belast met de inschrijving op en het beheer van de website en de rekruteringsgroep. 
 • De relevante AXA-partnerorganisatie (met inbegrip, indien van toepassing, AXA Partners Holding SA) bij wie U hebt gesolliciteerd zoals vermeld in de functiebeschrijving.. 

De verwerkingsverantwoordelijke(n) wordt/worden hierna aangeduid als ''Wij'', 'Onze'.

SAMENVATTING

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
 2. HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?     
 3. WANNEER DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
 4. HOE HOUDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG?
 5. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
 6. WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
 7. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

1. Welke PERSOONSGEGEVENS verzamelen we EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerking van Uw Persoonsgegevens is gebaseerd op Uw toestemming.
Uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doelen:
-De verwerking is 
Doel van de verwerkingsactiviteit en categorieën van Uw Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Doel 1: Beheer van de rekruteringsprocedure: Inschrijving op de website en verwerking en beantwoording van uw sollicitatie(s).
WIJ verwerken de volgende persoonsgegevens over U: 
 • Identificatiegegevens, zoals: 
  • voornaam, familienaam, woonplaats, telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres, loonverwachting
  • Geboortedatum of leeftijd, foto, nationaliteit (elk element zoals vermeld kan zijn op Uw cv, maar wordt niet gevraagd door ons);
 • Gegevens over Uw persoonlijke leven: gezinssituatie, hobby's (elk element zoals vermeld kan zijn op Uw cv, maar wordt niet gevraagd door ons);
 • Professionele gegevens, zoals: 
  • Uw cv, opleidingsgeschiedenis, functie/titel, onderwijsniveau (facultatieve gegevens op de website), beroepservaring, sociale netwerkprofielen (elk element is facultatief op de website)
 • Verbindingsgegevens met de website: gebruikersnaam, paswoord, IP/MAC-adres, technische cookies, prestatiecookies & cookies van derden (optioneel) 

Doel 1 b: Beheer van de rekruteringsprocedure: Delen van Uw contactgegevens en Uw profiel met andere AXA-entiteiten.
WIJ kunnen al het bovenstaande delen (zie doel nr. 1 a).

Doel 2: Vacatures versturen (nieuwsbrieven), enkel op uw verzoek.
WIJ verwerken de volgende Persoonsgegevens over U: 
 • Identificatiegegevens zoals: persoonlijk e-mailadres;
 • Verbindingsgegevens met de Website: gebruikersnaam.

Verplichte velden worden aangeduid met een sterretje (*) of op een andere manier aangeduid. Deze Persoonsgegevens zijn nodig om Uw inschrijving/sollicitatie te verwerken. Dergelijke velden leeg laten kan uw sollicitatie bemoeilijken.
Wij vragen U niet om speciale gegevenscategorieën met ons te delen (d.w.z. persoonsgegevens waaruit uw raciale of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon).
Wij verwerken ook bepaalde cookies. U kunt meer te weten komen over ons cookiebeleid en uw voorkeuren instellen in het cookievenster wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website of door te klikken op de link "Carrièrewebsite Cookie-instellingen" aan de footer van de website.
Houd er rekening mee dat wanneer U solliciteert op andere websites van de AXA Group, andere algemene voorwaarden en het charter inzake de bescherming van uw persoonsgegevens van toepassing kunnen zijn. Wij vragen u dan ook deze zorgvuldig door te nemen.

2. HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Alle Persoonsgegevens die wij verwerken worden rechtstreeks van U verzameld.
Uw Persoonsgegevens worden alleszins conform de toepasselijke wetten en principes, eerlijk en transparant verwerkt, verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doelen en niet verder verwerkt op een manier die niet compatibel is met die doelen.
Wij zullen enkel Persoonsgegevens verwerken die adequaat en relevant zijn, beperkt tot wat nodig is voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt.

3. WANNEER DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen Uw Persoonsgegevens zoals hierboven enkel mee aan geïdentificeerde en geautoriseerde ontvangers.
De categorieën van Uw Persoonlijke Gegevens die wij communiceren zijn Identificatiegegevens, Persoonlijke levensgegevens, Professionele gegevens en Verbindingsgegevens.
De hierboven genoemde geïdentificeerde ontvangers zijn:
 • Entiteiten van AXA Partners: geautoriseerde personen die tussenkomen in het aanwervingsproces zoals human resources (enkel rekruteerders), de manager(s) die betrokken is/zijn bij uw rekruteringsprocedure en de gesprekspartners van uw interviewprocedure.
 • Derde externe leveranciers van werkkrachten ter ondersteuning van de lokale entiteit van AXA Partners
 • Derde bevoegde IT-providers verantwoordelijk voor de hosting, het onderhoud en de ondersteuning van de modules van de Website.
Deze ontvangers bevinden zich over het algemeen in de Europese Economische Ruimte (EER), maar Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de volgende landen, die geen adequaat beschermingsniveau bieden, meer bepaald:
                     - De Verenigde Staten (IT-providers die verantwoordelijk zijn voor back-up, onderhoud en ondersteuning)
                     - Lokale AXA-entiteit waar U solliciteert: Klik hier voor de lijst met landen
In dit geval bieden Wij garanties om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te verzekeren, door de overdracht ervan te omkaderen met ofwel (i) de Standaard Contractuele Clausules die zijn aangenomen door de Europese Commissie of, (ii) wanneer Uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan andere entiteiten van de AXA Group, met Bindende Bedrijfsvoorschriften https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com/10014cb5-ecb2-4c4a-9200-bc8d6578f348_axa_bcr_july_2019_vf.pdf.
U kunt hier een kopie van krijgen door een aanvraag te sturen naar recruit.data.request@partners.axa.

4. Hoe houden we UW persoonsGEGEVENS veilig?

We gebruiken geschikte technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen die we over U verzamelen en verwerken. De maatregelen die Wij toepassen, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat in lijn ligt met het risico van de verwerking van Uw persoonlijke gegevens, conform de normen van AXA.

5. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

De verzamelde Gegevens die nodig zijn voor de verwerkingsactiviteit worden bewaard overeenkomstig de bewaartermijnen die in elk van de genoemde landen voor de volgende doelen zijn bepaald:

Doel 1: Beheer van de rekruteringsprocedure: 
a) Inschrijving op de website, verwerking en beantwoording van uw sollicitatie(s) 
b) Delen van uw contactgegevens en Uw profiel aan andere entiteiten van AXA
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat de sollicitatie wordt onderzocht en voor een beperkte periode, afhankelijk van de wetgeving van het land waar u solliciteert. 
Land:                              # of months  voor archivering         # of months  tussen archivering  & opkuis
Algerije                                             24                                                                    36
Argentinië                                      24                                                                     36
Oostenrijk                                       24                                                                    36
België                                                60                                                                    12
Canada                                              24                                                                    36
Chili                                                     24                                                                    36
China                                                   24                                                                    36
Colombia                                            24                                                                   36
Tsjechische Republiek                  12                                                                      1
Frankrijk                                              24                                                                   36
Frans-Polynesië                                24                                                                   36
Duitsland                                                6                                                                     1
Griekenland                                           6                                                                  12
Hong Kong                                           24                                                                     1
Ierland                                                    24                                                                 36
Italy                                                       120                                                                    1
Japan                                                    120                                                                    1
Luxemburg                                            36                                                                    1
Macao                                                      24                                                                  36
Maleisië                                                   24                                                                     1
Mexico                                                      24                                                                  60
Monaco                                                    24                                                                   36
Marokko                                                   60                                                                     1
Nederland                                                24                                                                  36
Panama                                                     24                                                                  36
Filipijnen                                                   24                                                                    1
Polen                                                           12                                                                  12
Portugal                                                      24                                                                  36
Singapore                                                   24                                                                    1
Spanje                                                             6                                                                    1
Zweden                                                        24                                                                  36
Zwitserland                                                  2                                                                     4
Thailand                                                      12                                                                     1
Turkije                                                          24                                                                  36
Verenigde Arabische Emiraten          60                                                                  60
Verenigd Koninkrijk                               24                                                                   36
Verenigde Staten                                    84                                                                      1

Doel 2: Versturen van uw vacatures (nieuwsbrieven) enkel op aanvraag:
2 jaar na de intrekking van Uw toestemming (aanbevelingen van de functionaris voor gegevensbescherming gezien de Franse wetgeving).

6. WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U hebt het recht om, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens:
 • toegang te hebben tot Uw Persoonsgegevens en een kopie daarvan te krijgen;
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken overeenkomstig het hieronder beschreven proces;
 • Uw Persoonsgegevens recht te zetten;
 • de verwijdering van Uw Persoonsgegevens te vragen, tenzij de toepasselijke wetgeving iets anders bepaalt;
 • de beperking van de verwerking te vragen van Uw Persoonsgegevens, tenzij U daarvoor toestemming hebt gegeven, als Uw gegevens nodig zijn voor het bepalen, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten, als Uw gegevens nodig zijn voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of als het gebruik van Uw gegevens gerechtvaardigd is om belangrijke redenen van algemeen belang van de Unie of een lidstaat;
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken als Onze verwerking gebaseerd is op Uw toestemming. De opt-out doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking vóór de genoemde intrekking;
 • u te allen tijde te verzetten als het doel is gebaseerd op legitieme belangen;
 • de overdraagbaarheid van Uw persoonsgegevens te vragen, wanneer Uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt op basis van Uw toestemming of de uitvoering van een contract dat U aan de verwerkingsverantwoordelijke bindt;
 • te beslissen over het lot van Uw persoonsgegevens na uw overlijden. 
U kunt:
 • Uw rechten uitoefenen;
 • Uw toestemming intrekken door te vragen om uw account te verwijderen
door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: recruit.data.request@partners.axa.
Ten slotte hebt U het recht om eventuele bezorgdheden over de manier waarop Uw persoonsgegevens worden verwerkt, te uiten bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, meer bepaald in de lidstaat van Uw gebruikelijke verblijfplaats, de plaats waar U werkt of de plaats waar U denkt dat er een vermeende inbreuk op Uw rechten is gebeurd.
De lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie is beschikbaar via de volgende link https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Voor niet-EU-landen raadpleegt u best de website van uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Updates van deze privacyverklaring

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen aan veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons Privacybeleid bijwerken, zullen we de geschikte maatregelen treffen om U te informeren, conform het belang van de doorgevoerde wijzigingen. Wij zullen Uw toestemming vragen voor alle materiële wijzigingen in het Privacybeleid indien en waar vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
U kunt zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt door de "laatst bijgewerkte" datum aan te vinken die bovenaan dit Privacybeleid wordt weergegeven.