PODMÍNKY POUŽITÍ A PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

GLOBÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY S PRACOVNÍMI NABÍDKAMI SPOLEČNOSTI AXA PARTNERS 
PRÁVNÍ INFORMACE A PODMÍNKY POUŽITÍ
Poslední aktualizace :
 
18. srpna 2020

Vítejte na GLOBÁLNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH S PRACOVNÍMI NABÍDKAMI SPOLEČNOSTI AXA PARTNERS, které jsou k dispozici na adrese axapartners.com/careers (dále jen „webové stránky“). Připojením k naším webovým stránkám potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky použití, pochopili je a přijali bez jakýchkoli omezení nebo výhrad.
Tyto webové stránky jsou oficiálními webovými stránkami s nabídkou pracovních míst poskytované externím žadatelům o zaměstnání, kteří chtějí vědět více o kariérních možnostech v rámci subjektů AXA Partners a/nebo se ucházet o volná pracovní místa v subjektech AXA Partners.
Pokud:
  • již jste zaměstnancem skupiny AXA, můžete se o pracovní pozici ucházet prostřednictvím intranetu vašeho subjektu,
  • máte zájem o další nabídky skupiny AXA, navštivte https://www.axa.com/en/careers.
Vezměte prosím na vědomí, že případné jiné webové stránky skupiny AXA podléhají jiným podmínkám použití a zásadám, včetně zásad pro zpracování osobních údajů. 
Společností realizující tyto webové stránky je společnost AXA Partners Holding SA (dále jen „AXA Partners“). Pro pohodlí uživatelů se na těchto webových stránkách někdy používá pojem „skupina AXA Partners“ tam, kde je obecně odkazováno na konsorcium AXA Partners Holding SA (holdingovou společnost) a její dceřiné a přidružené společnosti.
Slova „my“, „nás“ a vyskloňované ekvivalenty se používají k označení společnosti AXA Partners nebo kteréhokoli ze subjektů AXA Partners obecně nebo k označení osob, které pro ně pracují. Pojem „vy“ nebo „váš“ nebo „uživatel“ nebo vyskloňované ekvivalenty označují vaši osobu, když používáte tyto webové stránky nebo se ucházíte o volné místo prostřednictvím těchto webových stránek.
Společnost AXA Partners si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit obsah a vlastnosti webových stránek (včetně těchto podmínek použití). 

1. PRÁVNÍ INFORMACE:

Webové stránky „Kariéra v AXA Partners“ jsou realizovány: 
společností AXA Partners Holding SA

„Anonymní společností“ založenou podle francouzských zákonů se základním kapitálem 191 951 640 Eur, registrovanou u obchodního rejstříku v Nanterre pod číslem 410 011 209. 
6 rue André Gide
92320 Châtillon
Francie 
Tel. č.:  +33 0155 924 000
DIČ: FR16410011209
Publikační ředitel: 
Gilbert Chahine, generální ředitel
Poskytovatel hostingu:
Amazon Web Services (Irsko). Greenhills Road, Tymon North, Dublin, Irsko.

2. PŘÍSTUP

Informace obsažené na tomto webu jsou poskytovány „tak, jak stojí a leží“, pouze pro informativní účely, pokud není výslovně stanoveno jinak, a nepředstavují žádný právní závazek ani implicitní či výslovnou smluvní dohodu ze strany společnosti AXA Partners. 

Přístup ke službám prezentovaným na těchto webových stránkách může podléhat právním nebo regulačním omezením ve vaší zemi. Jste odpovědni za to, abyste předtím, než budete dále pokračovat procházením těchto webových stránek, zkontrolovali, zda vám váš právní a/nebo finanční stav umožňuje přihlásit se k odběru produktů a/nebo služeb uvedených na těchto webových stránkách. Společnost AXA odmítá veškerou odpovědnost v případě, že porušíte veškerá omezení nebo zákazy, které se na vás mohou vztahovat. 

Přístup k webovým stránkám je bezplatný. Náklady na přístup a používání webových stránek, jako jsou náklady na telekomunikační sítě nebo internet, nicméně nesete vy, a to v souladu s podmínkami stanovenými vaším poskytovatelem přístupu k internetu nebo vaším telekomunikačním operátorem. 

Společnost AXA Partners se zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli zpoždění, opomenutí nebo nepřesnosti, ke kterým by mohlo dojít v důsledku systémů elektronické komunikace.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET 


Některé funkce webových stránek si mohou vyžadovat vytvoření uživatelského účtu. Za zachování důvěrnosti informací o vašem účtu nesete plnou odpovědnost, zejména v případě přihlašovacího jména a hesla a všech operací prováděných s účtem. 

Jste odpovědní za svou vlastní činnost prováděnou pomocí vašeho účtu nebo prostřednictvím něj. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nepoužívali stejné heslo u aplikací třetích stran.

Nemáte oprávnění používat účet pro potřebu nebo jménem jakékoli třetí strany.

Zavazujete se, že nás budete okamžitě informovat (recruit.data.request@partners.axa) v případě neoprávněného použití vašeho účtu a/nebo vašeho hesla nebo v případě jakéhokoli narušení bezpečnosti. Můžete rovněž nést odpovědnost za škody, které utrpí společnost AXA Partners nebo jakýkoli jiný uživatel v důsledku použití vašeho přihlašovacího jména, hesla nebo účtu jinou osobou, ať už na základě vašeho vlastního úmyslu nebo z nedbalosti. 

4. ZÁSADY OCHRANY OOSBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Další informace týkající se zpracování osobních údajů na webových stránkách naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a našich zásadách používání souborů cookie.

5.HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Vytvoření hypertextových odkazů na webových stránkách podléhá výslovnému předchozímu souhlasu společnosti AXA Partners.

Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky. Existence hypertextových odkazů propojujících tyto webové stránky s webovými stránkami třetích stran nicméně v žádném případě neznamená, že společnost AXA Partners schvaluje obsah těchto stránek třetích stran. Jakýkoli přístup a použití webových stránek třetích stran je na vlastní riziko a na vaši odpovědnost a za žádných okolností za něj nevzniká žádná odpovědnost skupině AXA Partners.  

6.AUTORSKÁ PRÁVA

Tyto webové stránky a prvky na nich obsažené, ať už samostatně nebo jako celek, zejména, ale nikoliv výhradně:
  • podoba webových stránek (stromové zobrazení, rozložení, design, pohodlnost…),
  • obsah (ochranné známky, texty, fotografie, ilustrace, hudba, zvuky…) a
  • databáze
se řídí platnými právními předpisy o duševním vlastnictví, včetně zákonů o autorských právech a zákonů o ochranných známkách. 

Tyto prvky jsou výhradním vlastnictvím společnosti AXA Partners a jejích poskytovatelů licencí od třetích stran.

Jakákoli úplná nebo částečná reprezentace, úprava, reprodukce, přizpůsobení nebo zkreslení celého webu nebo jeho části jakýmkoli procesem a na jakémkoli médiu, pokud to není výslovně povoleno společností AXA Partners, může být porušením práv duševního vlastnictví.

Společnost AXA Partners také výslovně zakazuje jakékoli opakované použití, reprodukci nebo výtah z položek z jakékoli databáze dostupné na webových stránkách. Zůstáváte odpovědní za jakékoli neoprávněné opětovné použití, reprodukci nebo výtah, které můžete provést.

Název a loga „AXA“ a „AXA Partners“ jsou registrované ochranné známky skupiny AXA. Ochranné známky, servisní značky a loga, které se objevují v informačních službách AXA a/nebo na jakýchkoli jiných webových stránkách skupiny AXA, jsou majetkem příslušného subjektu skupiny AXA. Je přísně zakázáno používat nebo reprodukovat název „AXA“ a/nebo loga, ať už samostatně nebo kombinovaně, v jakékoli podobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti AXA.

V případě, že si přejete použít jakýkoli obsah webových stránek (text, obrázek, atd.), musíte získat předchozí výslovný písemný souhlas od společnosti AXA Partners.

Nedodržení ustanovení tohoto oddílu může být vnímáno jako porušení práv duševního vlastnictví nebo nekalá soutěž, což může mít za následek občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnost.

7. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky ani jejich obsah nemůžete použít k nevhodnému účelu nebo účelu zakázanému těmito podmínkami použití. Rovněž nemůžete podporovat žádnou nezákonnou činnost nebo jinou činnost, která by porušovala práva skupiny AXA nebo práva třetích stran.

Není povoleno používat mechanismy, programy, algoritmy nebo jiné automatické metody pro přístup, získávání, kopírování nebo dohled nad jakoukoli částí těchto webových stránek, ani reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci webových stránek za účelem získání dat, dokumentů nebo informací. Údaje, dokumenty nebo informace z webových stránek můžete extrahovat a/nebo znovu použít, pouze pokud to bylo výslovně povoleno.

Nesmíte se pokoušet neoprávněně přistupovat k jakékoli části nebo funkcím webových stránek, ani přistupovat k žádnému jinému systému nebo síti připojeným k webovým stránkám, ani ke službám navrhovaným na webových stránkách hackováním nebo použitím jiných nelegitimních prostředků.

Nesmíte se rovněž pokoušet analyzovat nebo testovat zranitelnost webových stránek ani jakékoli sítě připojené k webovým stránkám, ani porušovat bezpečnostní a ověřovací opatření implementovaná na těchto webových stránkách nebo v sítích připojených k těmto webovým stránkám. Nejste oprávněni zpochybňovat ani sledovat informace o jiných uživatelích nebo klientech skupiny AXA, a to zejména o účtech uživatelů, které nejsou vaše vlastní, ani zřízené z vaší iniciativy, ani využívat webové stránky, služby nebo informace poskytnuté na webových stránkách jakýmkoli způsobem za účelem odhalení takových informací, zejména osobních údajů nebo informací jiných než vašich vlastních tak, jak se objevují na webových stránkách.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádná opatření, která by nepřiměřeně nebo nevhodně zatěžovala infrastrukturu webových stránek, systémů nebo sítí skupiny AXA Partners nebo jakoukoli síť připojenou k webovým stránkám nebo skupině AXA Partners.

Souhlasíte rovněž s tím, že nebudete používat žádný mechanismus nebo software k narušení nebo pokusu o narušení řádného fungování webových stránek nebo transakcí prováděných na webových stránkách nebo při jakémkoli používání webových stránek jakoukoli jinou osobou.

Nebudete se snažit jakýmkoli způsobem narušovat záhlaví ani manipulovat s identifikačními informacemi, maskovat původ zpráv nebo informací zasílaných společností AXA Partners prostřednictvím webových stránek nebo služeb nabízených webovými stránkami. Musíte jednat pouze pod svým vlastním jménem a nemůžete tvrdit nebo předstírat, že jste někdo jiný, nebo zastupovat někoho jiného (ať už fyzickou nebo právnickou osobu).

Společnost AXA Partners si vyhrazuje právo kdykoli dočasně nebo trvale upravit nebo pozastavit používání těchto webových stránek, přičemž za tyto změny, pozastavení nebo přerušení nenese odpovědnost. 

Společnost AXA Partners rovněž nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přerušení nebo nefunkčnost během používání webových stránek, pokud k nim dojde v důsledku výpadku napájení, přerušení nebo výpadku telefonních linek a/nebo internetu nebo v případě jakékoli jiné poškozující události, která je mimo kontrolu společnosti AXA Partners.

8. TECHNICKÉ INFORMACE

Společnost AXA Partners nenese odpovědnost za události mimo její kontrolu a za následné škody, které může utrpět vaše technické prostředí, včetně vašich počítačů, softwaru, síťového vybavení nebo jakéhokoli jiného materiálu používaného pro přístup a využití webových stránek a/nebo informací zde obsažených.

Nelze zaručit důvěrnost korespondence prostřednictvím sítě a za přijetí všech příslušných kroků k ochraně vlastních dat a/nebo softwaru před viry na internetu jste odpovědni vy.

Dále souhlasíte s tím, že odškodníte a zbavíte skupinu AXA Partners veškeré odpovědnosti za jakékoli ztráty nebo stížnosti od třetích stran v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním webových stránek.

9. ŽÁDNÁ ZÁRUKA

Společnost AXA Partners se snaží udržovat tyto webové stránky aktuální. Informace na těchto webových stránkách jsou však poskytovány „tak, jak stojí a leží“, bez jakékoli záruky jakéhokoli druhu.  Společnost AXA Partners nezaručuje v první řadě přesnost, úplnost ani měnu u jakýchkoli informací zobrazených na těchto webových stránkách.

Kromě toho skupina AXA Partners nenese v rozsahu povoleném platnými zákony žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé ztráty bez ohledu na příčinu, původ, povahu nebo důsledky vyplývající z vaší návštěvy těchto webových stránek nebo v souvislosti s takovou návštěvou, zejména a bez omezení, za jakoukoli ztrátu zisku, přerušení činnosti, ztrátu softwaru nebo dat či obrázků.

10. JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto webové stránky a jejich obsah se řídí francouzským právem s výhradou ustanovení, od kterých se nelze odchýlit dohodou na základě právních předpisů platných pro uživatele. Veškeré spory týkající se webových stránek budou řešeny francouzskými soudy.

11. FOTOGRAFIE

© AXA Brand Hub
© Shutterstock
© Getty Images
© Unsplash.com