WARUNKI KORZYSTANIA ORAZ INFORMACJA PRAWNA

OGÓLNA WITRYNA AXA PARTNERS CAREERS 
INFORMACJA PRAWNA I WARUNKI KORZYSTANIA
Ostatnia aktualizacja : 
18 sierpnia 2020 roku

Witaj w OGÓLNEJ WITRYNIE AXA PARTNERS CAREERS dostępnej pod adresem axapartners.com/careers (zwanej dalej „Witryną”)! Logując się w naszej Witrynie, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś oraz akceptujesz niniejsze Warunki korzystania bez ograniczeń lub zastrzeżeń.
Niniejsza Witryna jest oficjalną stroną poświęconą karierze stworzoną dla kandydatów zewnętrznych, którzy pragną dowiedzieć się więcej o perspektywach rozwoju zawodowego w podmiotach AXA Partners i/lub aplikować na stanowiska w podmiotach AXA Partners.
Jeśli:
  • jesteś już pracownikiem Grupy AXA, możesz aplikować przez firmowy intranet,
  • jeśli interesują Cię inne oferty pracy Grupy AXA, odwiedź witrynę https://www.axa.com/en/careers.
Pamiętaj, że inne witryny Grupy AXA objęte są oddzielnymi warunkami stosowania i politykami, w tym polityką przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Za publikację niniejszej Witryny odpowiada AXA Partners Holding SA (zwana dalej „AXA Partners”). Czasem umownie w Witrynie stosowane jest określenie „Grupa AXA Partners”, które zazwyczaj odnosi się do AXA Partners Holding S.A. (spółka holdingowa) oraz jej spółek zależnych i podmiotów powiązanych.
Określenia „my”, „nas” oraz „nasze” odnoszą się do AXA Partners, ogólnie do dowolnego podmiotu AXA Partners lub do podmiotów wykonujących pracę na ich rzecz, a z kolei określenia „Ty”, „Twój” oraz „Użytkownik” odnoszą się do Ciebie jako użytkownika Witryny lub kandydata aplikującego na stanowisko za pośrednictwem Witryny.
AXA Partners zastrzega sobie prawo do zmieniania treści i właściwości Witryny (w tym niniejszych Warunków korzystania) w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. 

1. INFORMACJA PRAWNA:

Za publikację Witryny „AXA Partners Careers” odpowiada: 
AXA Partners Holding SA

A „spółka akcyjna” utworzona na podstawie prawa francuskiego o kapitale zakładowym w wysokości 191 951 640 euro, zarejestrowana w „Registre du Commerce et des Sociétés” w Nanterre pod numerem 410 011 209. 
6 rue André Gide
92320 Châtillon
France 
Tel:  +33 0155 924 000
Numer VAT: FR16410011209
Dyrektor publikacji: 
Gilbert Chahine – Prezes
Dostawca hostingu:
Amazon Web Services (Irlandia). Greenhills Road, Tymon North, Dublin, Irlandia.

2. DOSTĘP

Informacje prezentowane w tej Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny, o ile wyraźnie nie określono inaczej i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań prawnych ani wyraźnych lub dorozumianych porozumień umownych ze strony AXA Partners. 

Dostęp do usług prezentowanych w tej Witrynie może podlegać ograniczeniom prawnym lub regulacyjnym obowiązującym w Twoim kraju. Przed kontynuowaniem eksplorowania Witryny jesteś zobowiązany sprawdzić, czy Twój status prawny i/lub podatkowy pozwala Ci subskrybować produkty i/lub usługi prezentowane w tej Witrynie. AXA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy naruszysz ograniczenia lub zakazy, które mogą Cię obejmować. 

Dostęp do Witryny jest bezpłatny. Jednak to Ty ponosisz koszty związane z uzyskaniem dostępu do Witryny, w tym koszty sieci telekomunikacyjnej lub połączenia internetowego, zgodnie z warunkami określonymi przez Twojego dostawcę internetowego i/lub operatora telekomunikacyjnego. 

AXA Partners nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, pominięcia lub niedokładności spowodowane działaniem systemów łączności elektronicznej.

3.KONTO UŻYTKOWNIKA 


Korzystanie z niektórych funkcji Witryny może wymagać utworzenia konta użytkownika. To Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji dotyczących konta, a w szczególności loginu i hasła, oraz wszelkich działań realizowanych z poziomu konta. 

Ponosisz odpowiedzialność za własne działania realizowane z poziomu konta lub za jego pośrednictwem. Ze względów bezpieczeństwa prosimy, abyś nie stosował tego samego hasła w aplikacjach firm zewnętrznych.

Zabrania się stosowania konta na potrzeby lub w imieniu innych osób lub firm.

Zobowiązujesz się natychmiast poinformować nas (recruit.data.request@partners.axa) o wszelkich ewentualnych przypadkach nieuprawnionego wykorzystania Twojego konta i/lub hasła albo jakiegokolwiek naruszenia zabezpieczeń. Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez AXA Partners lub innego użytkownika spowodowane wykorzystaniem przez inną osobę, w sposób przez Ciebie zamierzony lub wynikający z Twojego zaniedbania, Twojego loginu, hasła lub konta. 

4.POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Witrynie znajdziesz w naszej Polityki prywatności oraz polityki plików cookie

5.HIPERŁĄCZA

Tworzenie hiperłączy w Witrynie wymaga uzyskania wcześniejszej wyraźnej zgody AXA Partners.

W Witrynie mogą występować hiperłącza odsyłające do innych witryn. Jednak występowanie w Witrynie hiperłączy odsyłających do stron firm zewnętrznych nie oznacza w żadnym wypadku, że AXA Partners zgadza się z treściami prezentowanymi na stronach tych firm zewnętrznych. Za każdym razem to Ty ponosisz ryzyko i odpowiedzialność za dostęp do i korzystanie z takich stron firm zewnętrznych, a Grupa AXA Partners w żadnym wypadku nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności z tego tytułu.  

6.PRAWO AUTORSKIE

Ta Witryna oraz zawarte w niej elementy, traktowane zarówno pojedynczo, jak i jako całość, a w szczególności, choć niewyłącznie:
  • forma prezentacji Witryny (widok drzewa, układ, projekt, przystępność...),
  • treści (znak towarowy, teksty, obrazy, ilustracje, muzyka, dźwięki...),
  • bazy danych,
podlegają obowiązującym przepisom z zakresu praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw do znaku towarowego. 

Elementy te stanowią wyłączną własność AXA Partners oraz jej zewnętrznych licencjodawców.

Wszelkie przypadki przedstawiania, modyfikowania, reprodukowania, adaptowania lub zniekształcania całości lub części Witryny lub zawartych w niej treści w jakikolwiek sposób i na dowolnym nośniku mogą stanowić naruszenie prawa własności intelektualnej, jeśli AXA Partners nie udzieliła na nie wyraźnej zgody.

AXA Partners wyraźnie zakazuje także ponownego wykorzystywania, reprodukowania lub pobierania elementów z wszelkich baz danych dostępnych w tej Witrynie. To Ty ponosisz odpowiedzialność za wszelkie przypadki nieuprawnionego ponownego wykorzystywania, reprodukowania lub pobierania, którego się dopuścisz.

Nazwy i logotypy „AXA” oraz „AXA Partners” stanowią zastrzeżone znaki towarowe Grupy AXA. Znaki towarowe, znaki usługowe oraz logotypy pojawiające się w serwisach informacyjnych AXA i/lub witrynach innych podmiotów Grupy AXA stanowią własność danego podmiotu Grupy AXA. Całkowicie zabrania się stosowania lub reprodukowania w jakiejkolwiek formie nazwy „AXA” i/lub logotypów, stosowanych samodzielnie lub połączonych, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody AXA.

W przypadku gdy zechcesz wykorzystać dowolną treść prezentowaną w witrynie (tekst, obraz itd.), musisz uzyskać uprzednią pisemną zgodę AXA Partners.

Nieprzestrzeganie zasad opisanych w tej części może stanowić naruszenie prawa własności intelektualnej lub czyn nieuczciwej konkurencji, który może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

7.KORZYSTANIE Z WITRYNY

Zabrania się korzystania z Witryny w celu niewłaściwym, niezgodnym z tymi Warunkami korzystania, zachęcającym do podejmowania nielegalnej działalności lub innych działań stanowiących pogwałcenie praw Grupy AXA lub firm zewnętrznych.

Zabrania się korzystania z mechanizmów, programów, algorytmów oraz innych automatycznych metod umożliwiających dostęp, pozyskiwanie, kopiowanie czy kontrolowanie dowolnej części Witryny, reprodukowanie, obchodzenie struktury nawigacyjnej lub prezentowanie Witryny w celu pozyskiwania danych, dokumentów lub informacji. Pobieranie i/lub ponowne wykorzystywanie danych, dokumentów lub informacji z Witryny możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody.

Zabrania się podejmowania nielegalnych prób dostępu do części lub funkcji Witryny oraz do wszelkich innych systemów lub sieci połączonych z Witryną lub usługami proponowanymi w Witrynie poprzez zastosowanie metod hakerskich lub innych nielegalnych środków.

Zabrania się analizowania lub testowania podatności Witryny lub sieci połączonych z Witryną, naruszania środków bezpieczeństwa i metod uwierzytelniania stosowanych w tej Witrynie lub w sieciach połączonych z tą Witryną. Zabrania się kwestionowania lub śledzenia informacji na temat innych Użytkowników lub klientów Grupy AXA, a w szczególności wszelkich kont użytkowników innych niż Twoje własne, a także konfigurowania z własnej inicjatywy, eksploatowania w dowolnej formie Witryny lub usług i informacji dostępnych w Witrynie w celu ujawnienia informacji występujących w Witrynie, a w szczególności danych osobowych lub informacji innych niż Twoje własne.

Użytkownik potwierdza, że nie będzie podejmować działań powodujących nadmierne lub nieracjonalne obciążenie dla infrastruktury lub systemów Witryny, sieci Grupy AXA Partners lub dowolnej sieci połączonej z Witryną lub Grupą AXA Partners.

Użytkownik potwierdza, że nie będzie stosować żadnych mechanizmów ani oprogramowań zakłócających lub próbujących zakłócać prawidłowe działanie Witryny, dowolnych transakcji prowadzonych w Witrynie lub wszelkich zastosowań Witryny przez inne osoby.

Zabrania się dokonywania prób modyfikowania nagłówków oraz wszelkiego manipulowania informacjami stosowanymi do określania tożsamości w celu zatuszowania źródła wiadomości lub informacji wysłanej do AXA Partners z poziomu Witryny lub usługi oferowanej w Witrynie. Należy działać wyłącznie we własnym imieniu i nie twierdzić ani udawać, że jest się kimś innym lub reprezentuje się kogoś innego (niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna czy prawna).

AXA Partners zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym czasie modyfikacji lub czasowego albo stałego zawieszenia możliwości korzystania z tej Witryny i nie ponosi odpowiedzialności za te zmiany, zawieszenia ani przerwy. 

Ponadto AXA Partners nie ponosi odpowiedzialności za żadne przerwy lub zakłócenia działania podczas korzystania z Witryny wynikające z przerw w dostawie prądu, przerw w dostawie lub awarii związanych z łącznością telefoniczną lub połączeniem internetowym lub wszelkich innych szkód, na które AXA Partners nie ma wpływu.

8.INFORMACJE TECHNICZNE

AXA Partners nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie ma wpływu oraz wynikłe z nich uszkodzenia środowiska technicznego, w tym komputerów, oprogramowania, sprzętu sieciowego oraz wszelkiego innego sprzętu umożliwiającego dostęp do oraz korzystanie z Witryny i/lub prezentowanych w niej informacji.

Nie ma możliwości zagwarantowania poufności korespondencji w sieci, dlatego to Ty odpowiadasz za podjęcie wszelkich odpowiednich kroków mających na celu ochronę Twoich danych i/lub oprogramowania przed zainfekowaniem wirusami krążącymi w internecie.

Użytkownik potwierdza, że zabezpieczy Grupę AXA Partners przed roszczeniami i zwolni z odpowiedzialności za straty lub skargi podmiotów zewnętrznych spowodowane lub związane z jego korzystaniem z Witryny.

9.BRAK GWARANCJI

AXA Partners dokłada wszelkich starań, by regularnie aktualizować tę Witrynę. Jednak informacje prezentowane w tej Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań prawnych.  AXA Partners nie gwarantuje przede wszystkim dokładności, kompletności oraz aktualności żadnych spośród informacji prezentowanych w tej Witrynie.

Ponadto w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Grupa AXA Partners nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niebezpośrednie straty, niezależnie od ich przyczyny, źródła, natury czy konsekwencji, spowodowane Twoją wizytą w Witrynie lub związane z nią, a w szczególności, choć niewyłącznie, utratę zysków, zaprzestanie działalności, utratę oprogramowania lub danych, utratę obrazów.

10. JURYSDYKCJA I WŁAŚCIWE PRAWO

Witryna oraz zawarte w niej treści podlegają prawu francuskiemu i przepisom, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa obowiązującego Użytkownika. Wszelkie spory dotyczące Witryny podlegają właściwości sądów francuskich.

11.PRAWA DO ZDJĘĆ

© AXA Brand Hub
© Shutterstock
© Getty Images
© Unsplash.com