1. POLITYKA PRYWATNOŚCI​​​​​​​

OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY AXA PARTNERS CAREERS


Grupa AXA Partners szanuje Twoją prywatność i gwarantuje, że wszelkie dane osobowe, którymi operuje, gdy korzystasz z witryny www.careers.axapartners.com  , rejestrujesz się na stronie lub aplikujesz o pracę na stronie, są przetwarzane zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie poufności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych 2016/679 (RODO).
W tym kontekście za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje osoby fizycznej o określonej lub możliwej do określenia tożsamości (Osoby, której dotyczą dane); osoba fizyczna o określonej tożsamości to ta, którą można zidentyfikować pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności poprzez odwołanie do elementu identyfikującego, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, element identyfikujący online lub jeden bądź więcej czynników właściwych jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.
W niniejszej Polityce prywatności jako Osoba, której dotyczą dane będziesz określany dalej terminem „Ty”. 

Zastrzeżenie – Ostrzegamy w kwestii komunikowania i przesyłania informacji:
Zostajesz poinformowany i potwierdzasz, że akceptujesz, co następuje: (i) informacje, wiadomości oraz wszelkie załączniki (zwane dalej „informacjami”), które prześlesz do narzędzia, podlegają Twojej odpowiedzialności i są stosowane wyłącznie w celu zarządzania procesem rekrutacji na stanowisko lub stanowiska, na które aplikujesz, a także (ii) narzędzie nie jest przeznaczone do stosowania w innym celu.


Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Cię o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, który ma lub może mieć zastosowanie w Twoim przypadku.
W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych w charakterze administratora danych (który określa między innymi cele i metody przetwarzania Twoich danych) występuje:

 • AXA Partners Holding SA, podmiot prawa francuskiego z siedzibą pod adresem: 6 rue André Gide, 92320 Châtillon, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Spółek w Nanterre pod numerem 410 011 209, który odpowiada za subskrypcje oraz zarządzanie Stroną i grupą rekrutacji. 
 • Odpowiednia jednostka AXA Partners (w tym, jeśli ma zastosowanie, AXA Partners Holding SA), do której aplikujesz, określona w opisie stanowiska. 

Administrator lub administratorzy danych określani są dalej jako „My”.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 2. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE?     
 3. KIEDY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 4. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
 6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH?
 7. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Jakie DANE osobowe gromadzimy I W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.
Twoje dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w poniższych celach:
- Przetwarzanie jest 
Cel przetwarzania oraz kategorie Twoich przetwarzanych danych osobowych:
Cel pierwszy: Zarządzanie procesem rekrutacji: Subskrypcja strony oraz przetwarzanie i odpowiadanie na Twoją aplikację na stanowisko.
Przetwarzamy następujące spośród Twoich danych osobowych: 
 • Dane umożliwiające określenie tożsamości, takie jak: 
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, prywatny adres e-mail, oczekiwania płacowe
  • Data urodzenia lub wiek, zdjęcie, obywatelstwo (wszystkie te dane można zgromadzić na podstawie CV, ale nie są przez nas wymagane),
 • Dane dotyczące życia prywatnego: sytuacja rodzinna, zainteresowania (wszystkie te dane można zgromadzić na podstawie CV, ale nie są przez nas wymagane),
 • Dane dotyczące życia zawodowego, takie jak: 
  • Twoje CV, wykształcenie, zajmowane stanowisko, oceny uzyskane w szkole (dane opcjonalne na stronie), doświadczenie zawodowe, profil w portalach zawodowych (dane opcjonalne na stronie)
 • Dane dotyczące łączenia ze stroną: nazwa użytkownika, hasło, adres IP/MAC, techniczne pliki cookie, pliki cookie do analizowania wydajności strony oraz pliki cookie innych firm (opcjonalnie) 


Cel pierwszy B: Zarządzanie procesem rekrutacji: Udostępnianie Twoich danych do kontaktu oraz Twojego profilu innym podmiotom AXA.
Możemy udostępniać wszystkie wyżej wymienione elementy (patrz: cel pierwszy A).

Cel drugi: Wysyłanie Ci ofert pracy (newsletterów) wyłącznie na Twoje żądanie.
Przetwarzamy następujące spośród Twoich danych osobowych: 
 • Dane umożliwiające określenie tożsamości, takie jak: prywatny adres e-mail,
 • Dane dotyczące łączenia ze stroną: nazwa użytkownika.

Pola obowiązkowe oznaczono gwiazdką (*) lub w inny sposób przyciągający uwagę. Te dane osobowe są niezbędne w celu przetwarzania Twoich subskrypcji/aplikacji. Nieudzielenie odpowiedzi w takich polach może uniemożliwić aplikowanie.
Nie wymagamy od Ciebie, abyś udostępniał nam jakiekolwiek specjalne kategorie danych (np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznawaną religię lub filozofię, przynależność do związków zawodowych czy przetwarzanie danych genetycznych, biometrycznych wyłącznie w celu ustalenia tożsamości osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej).
Przetwarzamy także niektóre pliki cookie. Uzyskaj dodatkowe informacje na temat polityki plików cookie i ustaw preferencje w oknie plików cookie, logując się po raz pierwszy do witryny lub klikając łącze „ustawienia plików cookie na stronie poświęconej karierze” w stopce tej strony.
Pamiętaj, że gdy aplikujesz z innych witryn Grupy AXA, zastosowanie mogą mieć inne ogólne warunki i zasady ochrony danych osobowych, dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z ich treścią.

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Wszystkie dane osobowe, które przetwarzamy, gromadzimy bezpośrednio od Ciebie.
Za każdym razem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty, gromadzone w konkretnym, wyraźnym i uzasadnionym celu, a w przyszłości nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
Będziemy przetwarzać wyłącznie adekwatne i istotne dane osobowe, ograniczając je do tych, które są niezbędne dla realizacji celu, w jakim są przetwarzane.

3. KIEDY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje wyżej wymienione dane osobowe przekazujemy wyłącznie upoważnionym odbiorcom o określonej tożsamości.
Kategorie Twoich danych osobowych, które przekazujemy obejmują: dane umożliwiające określenie tożsamości, dane dotyczące życia osobistego, dane dotyczące życia zawodowego, dane połączenia.
Do wyżej wymienionych odbiorców o określonej tożsamości należą:
 • Podmioty AXA Partners: upoważnione osoby, które uczestniczą w procesie rekrutacji, w tym pracownicy działu zasobów ludzkich (wyłącznie rekruterzy), kierownik lub kierownicy zaangażowani w Twój proces rekrutacji oraz osoby uczestniczące w Twojej rozmowie o pracę.
 • Zewnętrzne firmy świadczące usługi w zakresie zasobów ludzkich, które pomagają lokalnemu oddziałowi AXA Partners
 • Inni upoważnieni pracownicy dostawcy usług IT odpowiedzialnego za hosting, utrzymanie oraz obsługę techniczną modułów strony.
Zazwyczaj odbiorcy ci działają w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), ale Twoje dane osobowe mogą być wysyłane także do krajów wymienionych poniżej, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, w szczególności do:
                     – Stanów Zjednoczonych (dostawcy usług IT odpowiedzialni za tworzenie kopii zapasowych, utrzymanie i obsługę techniczną)
                     – lokalny oddział AXA, do którego aplikujesz: Kliknij tutaj, aby uzyskać listę krajów
W takich wypadkach zapewniamy zabezpieczenia, aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz poufność Twoich danych osobowych, obejmując ich przesyłanie (i) Standardowymi klauzulami umownymi zaakceptowanymi przez Komisję Europejską lub (ii) w wypadku gdy Twoje dane osobowe są przesyłane do innych podmiotów Grupy AXA – Wiążącymi regułami korporacyjnymi https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2F10014cb5-ecb2-4c4a-9200-bc8d6578f348_axa_bcr_july_2019_vf.pdf.
Aby uzyskać kopię dokumentów, wyślij wiadomość e-mail na adres recruit.data.request@partners.axa.

4. W jaki sposób zabezpieczamy TWOJE DANE osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane tak, by zabezpieczać Twoje dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy. Stosowane przez nas środki zostały zaprojektowane tak, by zapewniać poziom bezpieczeństwa dostosowany do ryzyka związanego z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zgodnie ze standardami AXA.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Gromadzone dane niezbędne do realizacji procesu będą przechowywane zgodnie z okresami zatrzymywania danych określonymi dla następujących celów w każdym z wymienionych krajów:

Cel pierwszy: Zarządzanie procesem rekrutacji: 
a) Rejestracja na stronie, przetwarzanie i odpowiadanie na Twoje aplikacje na stanowisko 
b) Udostępnianie Twoich danych do kontaktu oraz Twojego profilu innym podmiotom AXA
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny na analizę aplikacji oraz przez ograniczony okres, zależnie od ustawodawstwa kraju, do którego aplikujesz. 
Kraj:                                 liczba miesięcy przed archiwizacją         liczba miesięcy między archiwizacją  a usunięciem
Algieria                                                         24                                                                    36
Argentyna                                                   24                                                                    36
Austria                                                         24                                                                    36
Belgia                                                          60                                                                     12
Kanada                                                      24                                                                      36
Chile                                                           24                                                                       36
Chiny                                                         24                                                                       36
Kolumbia                                                 24                                                                       36
Czechy                                                      12                                                                          1
Francja                                                      24                                                                       36
Polinezja Francuska                            24                                                                        36
Niemcy                                                        6                                                                           1
Grecja                                                           6                                                                        12
Hongkong                                                 24                                                                           1
Irlandia                                                      24                                                                         36
Włochy                                                    120                                                                            1
Japonia                                                   120                                                                            1
Luksemburg                                            36                                                                            1
Makau                                                       24                                                                          36
Malezja                                                     24                                                                            1
Meksyk                                                     24                                                                          60
Monako                                                    24                                                                          36
Maroko                                                    60                                                                            1
Niderlandy                                            24                                                                          36
Panama                                                  24                                                                          36
Filipiny                                                   24                                                                             1
Polska                                                     12                                                                           12
Portugalia                                             24                                                                           36
Singapur                                               24                                                                             1
Hiszpania                                               6                                                                             1
Szwecja                                                24                                                                          36
Szwajcaria                                              2                                                                            4
Tajlandia                                             12                                                                             1
Turcja                                                    24                                                                          36
Zjednoczone Emiraty Arabskie  60                                                                          60
Wielka Brytania                                24                                                                          36
Stany Zjednoczone                         84                                                                             1

Cel drugi: Wysyłanie Ci ofert pracy (newsletterów) wyłącznie na Twoje żądanie:
2 lata od wycofania przez Ciebie zgody (Rekomendacje Inspektora Ochrony Danych zgodne z francuskim prawem).

6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH?

W zakresie wymaganym na mocy właściwego prawa o ochronie danych masz prawo:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i otrzymać ich kopię,
 • w każdej chwili wycofać swoją zgodę zgodnie z opisaną poniżej procedurą,
 • skorygować swoje dane osobowe,
 • zażądać wykasowania Twoich danych osobowych, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej,
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy udzielisz zgody, jeśli Twoje dane są niezbędne do ustanowienia, egzekwowania lub obrony praw, Twoje dane są niezbędne do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub stosowanie Twoich danych jest uzasadnione ważnymi względami stanowiącymi o interesie Unii lub państwa członkowskiego,
 • w każdej chwili wycofać swoją zgodę, jeśli nasze przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie. Wycofanie zgody nie podważa legalności wcześniejszego przetwarzania, które miało miejsce przed wspomnianym cofnięciem zgody,
 • w każdej chwili wnieść sprzeciw, jeśli cel jest prawnie uzasadniony,
 • żądać przeniesienia swoich danych osobowych, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane automatycznie w oparciu o Twoją zgodę lub w ramach wykonania umowy wiążącej Cię z administratorem danych,
 • decydować o tym, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi po Twojej śmierci. 
Możesz:
 • Egzekwować swoje prawa,
 • Cofnąć swoją zgodę, żądając usunięcia konta
w wiadomości e-mail wysłanej na adres: recruit.data.request@partners.axa.
I wreszcie masz prawo zgłaszać wszelkie wątpliwości co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, pracy lub miejsca, w którym miało dojść do domniemanego naruszenia Twoich praw.
Lista organów ochrony danych działających w Unii Europejskiej dostępna jest po kliknięciu łącza: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
W przypadku krajów spoza Unii Europejskiej należy zapoznać się z treścią witryny lokalnego organu ochrony danych.

7. Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Raz na jakiś czas możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w reakcji na zmiany natury prawnej, technicznej czy rozwój firmy. Aktualizując naszą Politykę prywatności, podejmiemy odpowiednie działania, aby Cię o nich poinformować, adekwatne do znaczenia wprowadzanych zmian. Poprosimy Cię o wyrażenie zgody w przypadku każdej zmiany treści Polityki prywatności, jeśli tylko i gdzie tylko będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
Aby dowiedzieć się, kiedy niniejsza Polityka prywatności była aktualizowana po raz ostatni, sprawdź datę „ostatniej aktualizacji” podaną w górnej części tej Polityki prywatności.